Prawnik specjalizujący się w prawie pracy w Finkenwerder

Szukałeś „Prawnika ds. prawa pracy w Finkenwerder”? Jako prawnicy specjalizujący się w prawie pracy reprezentujemy pracowników i rady zakładowe. Nasze doświadczenie obejmuje wszystkie obszary prawa pracy i ogólnego prawa umów o świadczenie usług. Szczególny nacisk kładzie się na ochronę przed zwolnieniem w indywidualnym prawie pracy i prawie konstytucyjnym dotyczącym pracy.

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy

Prawo pracy obejmuje wszystkie ustawy, rozporządzenia i inne wiążące paragrafy dotyczące zatrudnienia. Rozróżnia się między zbiorowym prawem pracy a indywidualnym prawem pracy. Twój adwokat jest idealnym ekspertem w obu dziedzinach prawa pracy.

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy

Indywidualne prawo pracy obejmuje relacje pomiędzy pracodawcą a pojedynczym pracownikiem. W indywidualnym prawie pracy termin „pracownik” należy rozumieć szeroko. W niemieckim prawie nie ma jednolitego terminu dla pracowników. Ustawa o Sądzie Pracy (ArbGG) definiuje pracownika jako „pracownika umysłowego i nierobotniczego oraz zatrudnionego do celów kształcenia zawodowego”, por. § 5.1 zdanie 1 ArbGG. Do pracowników zaliczają się również osoby zatrudnione przy pracach domowych oraz te, które są im równe, a także inne osoby, które należy uznać za osoby podobne do pracowników ze względu na ich zależność ekonomiczną, definicja prawna § 5 ust. 1 zdanie 2, ArbGG. Jest to przede wszystkim definicja dla sądów pracy. Ogólnie rzecz biorąc, pracownikiem jest osoba, która w ramach prawnego stosunku pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej jest zobowiązana do udostępnienia swojej pracy za wynagrodzeniem zgodnie z instrukcjami.

Klasyfikacja urzędników służby cywilnej, żołnierzy, a nawet wyższej kadry kierowniczej i stażystów w sektorze prywatnym może nie być całkowicie jasna w poszczególnych przypadkach. W zależności od tego, czy dana osoba ma być sklasyfikowana jako pracownik, czy nie, istnieją różne prawa i obowiązki. Proces sądowy w przypadku sprawy sądowej również zależy od tej klasyfikacji. W takim przypadku powinni oni skonsultować się z prawnikiem ds. pracy, jeśli to możliwe, przed pójściem do sądu.adwokat z zakresu prawa pracy

Zbiorowe prawo pracy odnosi się do stosunków między związkami zawodowymi i radami pracowniczymi z jednej strony a pracodawcami i ich stowarzyszeniami z drugiej strony.

Zdarzają się tu przypadki prawne, gdy pracodawca chce uniemożliwić utworzenie rady zakładowej lub rady zakładowej w swoim przedsiębiorstwie. Ale także kiedy wywiera wpływ na osoby, które mają być wybrane. W przypadku pojawienia się problemów, zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem ds. prawa pracy. Niestety, nie powinno się na to długo czekać, ponieważ ustawa o konstytucji pracowniczej przewiduje bardzo krótki czas na zachowanie interesów pracowniczych.

Czasami zdarza się, że indywidualne i zbiorowe prawo pracy nakłada się na siebie. Jeżeli bowiem w przypadku rozwiązania umowy o pracę nie przeprowadza się konsultacji z radą zakładową, naruszone zostają z jednej strony interesy rady zakładowej (zbiorowe prawo pracy). Z drugiej strony, narusza to również interesy pracownika (indywidualne prawo pracy).