Prawo do zatrudnienia

W ramach stosunku pracy pracownik ma również prawo do rzeczywistego zatrudnienia. To nie jest sprawa oczywista. Orzecznictwo rozwinęło jednak to twierdzenie z ogólnych praw osobistych, praw człowieka i obowiązku lojalności pracodawcy wynikającego z umowy o pracę, a także obowiązku staranności pracodawcy jako ogólnych zasad prawa.

To uprawnienie pracownika do rzeczywistego zatrudnienia ma na celu uniemożliwienie zwolnienia z pracy w trakcie trwania obecnego stosunku pracy, aby przekonać go, na przykład, do złożenia wypowiedzenia. Ma to zapobiec sytuacji, w której pracodawca po prostu pozwoli pracownikowi umrzeć z głodu z wyciągniętą ręką.

Wiadomo bowiem i udowodniono, że trzymanie się z dala od jakiejkolwiek pracy w obecnym stosunku pracy jest co najmniej tak samo dużym obciążeniem jak przepracowanie.

Z jednej strony, trzymanie się z dala od jakiejkolwiek pracy skutkuje wyobcowaniem pracownika z jego miejsca pracy. Skutkuje to również tym, że relacje z kolegami ogromnie cierpią. Pracownicy, którzy są w ten sposób odkładani, nie mają praktycznie żadnych szans w stosunku pracy. Żeby zostać.

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)